2702, 2015

ધર્માંતર

1. આચાર અને વિચાર દ્વારા ધર્મ એક વ્યવસ્થા આપે છે.

2. જ્યારે આચાર-વિચાર બન્નેથી ઘોર અસંતોષ થાય ત્યારે વ્યક્તિ ઇચ્છે તો ધર્મ બદલી શકે છે. કારણ કે ધર્મવ્યવસ્થાથી તે સુખી-દુ:ખી થતો હોય છે.

3. આવું ધર્માંતરણ સ્વૈચ્છિક અને સમજપૂર્વકનું હોવું જોઈએ.

4. ધર્માંતરણ જો માત્ર વ્યક્તિનો જ પ્રશ્ન હોય ત્યાં સુધી તેની છૂટ હોવી જોઈએ. પણ જ્યારે સમૂહના સમૂહો ધર્માંતરણ કરે ત્યારે છૂટ અપાય નહિ.

5. ધર્માંતરણથી રાષ્ટ્રની એકતા-અખંડિતતા જોખમાતી હોય તો ધર્માંતરણની છૂટ અપાય નહિ.

6. ભારતમાં વર્ષોથી—સદીઓથી ધર્માંતરણ ચાલી રહ્યું છે. […]